آیا مدعیان مشاهده امام زمان (ع) کذاب نیستند؟
108 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2014 11:46:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

پاسخ به یک سؤال درباره امکان رویت امام زمان (ع) در عصر غیبت

مکرر پرسیده شده که وقتی خود امام زمان (ع) در نامه اش به آخرین نایب خاص خود (علی بن محمد سمری) نوشته اند: پس از تو، قبل از خروج سفیانی و صیهه آسمانی هر کس ادعای مشاهده کند، دروغگو و افترا زننده است (ألا فمن ادّعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصّیحه فهو کذّاب مفتر) چگونه عده ای گفته اند که حضرت را دیده اند و ما باور می کنیم!؟ آیا این ها کذّاب نیستند!؟

در پاسخ این سؤال دو نکته بصورت اختصار بیان می گردد:

1 . به قرینه اینکه خطاب نامه به نایب خاص حضرت است؛ مراد از مشاهده، دیدن همراه با ادعای نیابت و سفارت است. یعنی مشاهده ای است از جنس مشاهده نواب اربعه. پس اگر کسی ادعا کرد که امام زمان را می بیند و رابط و پیغام رسان به حضرت است و از جانب او خبر و جواب می آورد، نظیر آنچه در زمان غیبت صغری توسط نایبان خاص انجام می شده، چنین شخصی کذاب و مفتر است. 2 . این روایت و روایت های مشابه، مشاهده را نفی می کند و «مشاهده» فعلی اختیاری است، به این معنا که اگر کسی ادعا کند من به اختیار خود هر وقت و هر جا بخواهم خدمت امام زمان (ع) می رسم و او را می بینم، چنین شخصی دروغگو است نه هر کسی که پس از سال ها تقوا و توسل و تضرع به محضر حضرت شرفیاب شود و آنحضرت را ببیند. (حال چه حضرت را بشناسد و چه نشناسد) این معنا از کلمه مشاهده برداشت می شود؛ چراکه از باب مفاعله است و معنای عملی دو طرفی می دهد. یعنی دو طرف هر وقت بخواهند می توانند یکدیگر را ببینند.واضح تر آنکه فرق است بین «می بینم» و «دیدم». بحرالعلوم ها و مقدس اردبیلی ها مشاهدشان از جنس «دیدم» است نه «می بینم». و مدعی مشاهده از نوع می بینم دروغگو است نه از نوع دیدم.